• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ ZSP7.WODZISLAW-SLASKI.PL

   Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Zespołu Szkolno-Przeszklonego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim.

   • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-10.
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-10.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
   • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
   • Brak informacji wskazującej położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków.
   • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
   • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
   • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
   • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać opisów
   • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-10.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Skróty klawiszowe
   na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych

   INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Grazda, dgrazda@edu.wods.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 455 37 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   Budynki na ul. Tysiąclecia i 26 Marca posiadają windy, toalety oraz podjazdy dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

   Budynek na ul. PCK nie posiada wind, toalet ani podjazdów dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim
    • zsp7@wodzislaw-slaski.pl
    • ul. 26 Marca 66, tel. 32 455 37 36
    • ul. Tysiąclecia 25, tel. 32 455 48 30 ul. PCK 1, tel. 32 455 11 15
    • 26 Marca 66 44-300 Wodzisław Śląski Poland
    • Przedszkole - ul. PCK1 Szkoła Podstawowa - kl. 1 - 5 ul. Tysiąclecia 25 Szkoła Podstawowa - kl. 6 - 8 ul. 26 Marca 66
  • Galeria zdjęć

    brak danych