• Szkoła Podstawowa nr 5

  • Szkoła Podstawowa nr 5 jest od 25 lat szkołą z klasami integracyjnymi. Ma to duży wpływ na kształtowanie tolerancji, empatii oraz umiejętności akceptacji odmienności drugiego człowieka. Spośród szkół prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski, jesteśmy placówką, która może się poszczycić największym doświadczeniem w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

   Zajęcia edukacyjne prowadzone są pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nasza placówka jest największą szkołą podstawową w Wodzisławiu Śląskim. Ze względu na specyfikę odbywają się u nas zajęcia, których nie ma w innych szkołach. I tak uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach:

   • rehabilitacji
   • logopedii
   • rewalidacji
   • terapeutycznych
   • biofeedback

   W naszej szkole uczeń poszerza swoją wiedzę nie tylko w czasie lekcji. Proponujemy bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych zarówno do wieku, jak i zainteresowań dziecka. Uczniowie mogą realizować swoje pasje uczestnicząc w następujących kołach zainteresowań :

   • ekologiczne
   • plastyczne
   • wokalne
   • taneczne
   • ceramiczne
   • językowe
   • sportowe (np. koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, zajęcia rekreacyjne)
   • teatralne
   • informatyczne
   • dekoratorskie
   • recytatorskie
   • mitologiczne
   • regionalne
   • pierwszej pomocy przedmedycznej
   • gier i zabaw dla klas I-III
   • szachowe.

   W naszej placówce każde dziecko objęte jest szczególną troską. Rozwijamy nie tylko zainteresowania dzieci, ale również wspieramy uczniów w pokonywaniu trudności pojawiających się na ich drodze edukacyjnej. W tym celu organizowane są zespoły wyrównawcze dla uczniów klas I-III, a dla uczniów klas starszych prowadzone są zajęcia w zespołach m.in. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii. Ponadto w ramach zespołów klasowych zdolni uczniowie pomagają w nauce kolegom mającym trudności z opanowaniem materiału. Wszyscy zainteresowani własnym rozwojem mogą poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w następujących kołach przedmiotowych:

   • polonistycznym
   • matematycznym
   • języka angielskiego
   • historycznym
   • przyrodniczym
   • języków obcych
   • fizyki,
   • chemii,
   • biologii,
   • geografii, 

   Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych nie tylko na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, ale także ogólnopolskim. Możemy poszczycić się laureatami i finalistami takich konkursów jak: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, „Europa – nasz wspólny dom”, „Mistrz ortografii”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, matematyczny „Kangur”. Wieloletnie doświadczenie naszych nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym umożliwiło naszym podopiecznym sięgnięcie po najwyższe laury w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie zdobywają laury w przeglądach artystycznych oraz od kilkunastu lat osiągają sukcesy sportowe. W rywalizacji sportowej wodzisławskich szkół, niezmiennie od 12 lat znajdujemy się na pierwszym miejscu.

   W szkole realizowanych jest wiele projektów, dzięki którym pozyskiwane są z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W ramach kilku z nich nawiązaliśmy współpracę z czeską szkołą integracyjną w Karwinie. Posiadamy certyfikaty: „Szkoły z Klasą” oraz „Śląskiej Szkoły Jakości” oraz placówki respektującej potrzeby sensoryczne uczniów. Korzystając ze środków unijnych nasi nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, dostosowując swój warsztat pracy do oczekiwań i potrzeb rozwojowych uczniów. Mamy również bogate doświadczenie w realizacji współpracy międzynarodowej i wymian młodzieży ze szkołami z różnych krajów europejskich.

   Nasza nowocześnie wyposażonymi klasopracowniami, w tym do nauczania zintegrowanego. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne. Do dyspozycji uczniów mamy także:

   • bibliotekę
   • centrum multimedialne
   • pracownię komputerową
   • świetlicę   
   • kuchnię i jadalnię
   • nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną
   • salę do rehabilitacji
   • gabinet logopedy
   • salę do zajęć wyrównawczych i rewalidacyjnych
   • gabinet pedagoga
   • gabinet pomocy przedmedycznej,
   • kompleks boisk „Orlik 2012”
   • w okresie zimowym lodowisko.

   Mając na uwadze uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkoła zadbała o stworzenie miejsc, w których uczeń może odpocząć, zrelaksować się i wyciszyć.

   Publiczne Przedszkole nr 5

   W przedszkolu realizowana jest pięciogodzinna podstawa programowa, która obejmuje: zajęcia dydaktyczne, zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, pobyt na podwórku, dowolne zabawy wg wyboru dzieci i poobiednią relaksację. 

   Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są wg programu „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe.” Program wychowania przedszkolnego, którego autorkami są: Monika Chludzińska, Agata Kacprzak - Kołakowska, Anna Kucharczyk, Dorota Kucharska, Anna Pawłowska - Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek.  nr dop. ISBN: 978-83-267-4024-4. 

   W roku szkolnym 2022/2023 dzieci 5-6 letnie kontynuują naukę języka angielskiego w ramach Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności – „Dwujęzyczne Dzieci”. Program ma na celu codzienne, kontaktowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej. Realizacja projektu „Dwujęzyczne dzieci” przyczyni się do rozwoju u dzieci umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sposób naturalny, tak jak językiem ojczystym. Poprzez zabawę – wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowane na tej podstawie zabawy językowo-muzyczno-ruchowe – przedszkolaki będą poznawać świat języka angielskiego. Dzieci 3-4 letnie natomiast poznają język angielski na zajęciach dydaktycznych na podstawie programu “Kolorowy Start” wyd. MAC. 

   W bieżącym roku szkolnym realizowane będą następujące zadania: 

   I/ Mały człowiek w wielkim świecie - kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, przygotowujących do odpowiedzialnych decyzji.  

   Cel: Kształtowanie właściwych postaw wobec społeczeństwa i środowiska. 

   II/ „Podróżuje, poznaje i poszukuje’ - działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy 

   III/ „Odkryj tajemnicę swoich rąk” – innowacyjny program usprawniania motoryki małej (grupa 6 latków) 

   Cel: Usprawnianie motoryki małej, wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka 

   3. Planuje się: 
   – udział dzieci w programach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich: 

   • „Nasza mała ojczyzna”  

   • Program kreatywności: TPR (Twórcze Rozwiązywanie Problemów)  

   • Festiwal Kultury Przedszkolnej  

   • Olimpiada Sportowa 

   – udział dzieci w konkursach miejskich, między przedszkolnych i przedszkolnych 

   – współpracę z: 

   *Miejską Powiatową Biblioteką, 

   *Miejską komendą policji, 

   *szkołą muzyczną, 

   *muzeum i WCK. 

   Prowadzone są także zajęcia dodatkowe i zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:  

   • rytmika 

   • szachy (grupa 6 latków)  

   • religia 

   • zajęcia z logopedą 

   • zajęcia z pedagogiem specjalnym  

   • zajęcia z pedagogiem 

 • Ważne daty na osi czasu PIĄTKI

   • 01.09.1964
    • Podział SP nr 3 na SP nr 3 i SP nr 5 z tymczasową siedzibą w SP nr 3. Szkoła liczy 15 oddziałów i 555 uczniów. Kierownikiem mianowano Czesława Wojaczka.

   • 01.12.1964
    • Jan Skalmierski objął funkcję zastępcy kierownika (liczba oddziałów 18, uczniów 1030).

   • 07.11.1965
    • 7.11.1965 – uroczyste otwarcie szkoły. Nadanie imienia Władysława Broniewskiego. Aktu wręczenia kluczy kierownictwu szkoły oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał gen. Jerzy Ziętek.

   • 1966
    • Szkołę odwiedził Wilhelm Szewczyk.

   • 01.01.1967
    • Podział SP nr 5 na SP 5 i SP 6

   • 1967/1968
    • Otwarcie szkolnego muzeum z inicjatywy pana Jana Skalmierskiego – założono Koło Przyjaciół Harcerstwa.

   • 1968/1969
    • W czynie społecznym wykonano skocznię skoku w dal, boiska do siatkówki i koszykówki, oświetlenie boisk, ławki dla widowni i wymalowano szkołę.

   • 1969/1970
    • Koło Żywego Słowa (kol. Julia Bylicka) zdobyło wyróżnienie II stopnia w eliminacjach wojewódzkich.

     – Szkolne Koło Taneczne zdobyło wyróżnienie na eliminacjach wojewódzkich w Cieszynie (kol. Wanda Bukowska)

   • 1970/1971
    •  Z wizytą w naszej szkole byli pionierzy z Ostrawy i Havirova, a nasze zespoły taneczne i drużyny harcerskie odwiedziły pionierów w Czechosłowacji.

     – chłopcy zdobyli I miejsce na szczeblu wojewódzkim w koszykówce (kol. Jan Litwin)

     – za bardzo dobre wyniki w sporcie przyznano szkole miano wiodącej.

   • 27.03.1972
    • Uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo miasta w 75 rocznicę urodzin Władysława Broniewskiego.

     – uczniowie wpłacili pieniądze ze zbiorki makulatury na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie

   • 1974/1975
    • Wprowadzenie rozszerzonego programu nauczania matematyki metodą Moroza w większości klas początkowych.

     – I miejsce w olimpiadzie fizycznej w finałach wojewódzkich (kol. Bogdan Jasiewicz).

   • 1975/1976
    • Powstaje ogródek geograficzny (kol. Janina Kołodziejczyk).

     – zagospodarowanie sali audiowizualnej, która w przyszłości będzie pełnić rolę własnego studia telewizji szkolnej.

     – I miejsce w województwie w koszykówce chłopców (kol. Jan Litwin).

     – szkoła zyskała miano wiodącej w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

   • 1976/1977
    • Gościliśmy młodzież i nauczycieli z NRD.

      – prowadzone są eksperymentalne klasy matematyczne o rozszerzonym programie nauczania (kol. Stanisława Grzanka i Stanisława Ziobro), klasy sportowe o zwiększonej liczbie godz. w-f oraz klasy harcerskie o typowo harcerskich formach wychowania.

   • 1977/1978
    • Szkoła gości dzieci ze Szkoły Specjalnej na okres 2 lat.

      – prężnie działa szczep ZHP.

      – przy szkole czynne jest zimą lodowisko.

   • 25.11.1978
    • Dzięki pasji i ogromnej pracy dyrektora Czesława Wojaczka i nauczycieli Bogdana Jasiewicza i Mariana Szczepańczyka oraz rodziców: Jana Pisuli, Jerzego Wiśniewskiego, Mieczysława Szczurka, Władysława Kuca i innych, oddano do użytku pierwsze w mieście studio telewizyjne.

      – w okresie wakacji funkcjonują półkolonie dla dzieci ze środowiska (kier. Natalia Run).

   • 1979/1980
    • Powstały nowe sekcje samorządu szkolnego: telewizyjna, programowa i techniczna.

      – kol. Jadwiga Chmielewska urządziła harcówkę.

   • 15.08.1980
    • nowym dyrektorem szkoły mianowano Romana Koreptę.

      – szczepem ZHP kieruje kol. Jadwiga Chmielewska (231 zuchów i 104 harcerzy).

   • 1982/1983
    • I Wodzisławski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych (80 uczestników).

   • 1983/1984
    • Powstało koło orientalnej gry „GO” pod kierunkiem nauczyciela fizyki Jana Lubosa.

   • 1984/1985
    • Ryszard Czekaj – I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Techniki (opiekun Henryk Bernard).

   • 1985/1986
    • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Izabeli Lach, opiekun Bernadeta Czech.

     – z okazji wyzwolenia Wodzisławia gościliśmy w szkole dzieci z Ostrawy.

     – pierwszy komputer w szkole.

     – I miejsce w miejskim oraz wyróżnienie I i II stopnia w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.

     – IV miejsce w wojewódzkim finale koszykówki dziewcząt (kol. Ryszard Wieczorek).

     – wydawane są 3 pisemka.

   • 1987/1988
    • Staraniem dyrektora szkoły utworzono Klub Komputerowy ( opiekun Eugenia Michałek).

   • 1989/1990
    • Obchody 25-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 5.

   • 1909/1991
    • Nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Holeczek- Wojdat.

   • 1992/1993
    • Wprowadzono w klasach VIII elementy informatyki.

   • 1994/1995
    • Uroczyste obchody 30-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 5

   • 1995/1996
    • Nowym dyrektorem zostaje mgr inż. Ludwika Kłosińska

   • 1999/2000
    • Uruchomiona zostaje szkoła podstawowa 6-letnia; uczniowie klas VI po raz pierwszy przystępują do egzaminu po klasie szóstej a w czerwcu opuszczają szkołę jako absolwenci szóstoklasiści, od przyszłego roku szkolnego kontynuują naukę jako pierwsza klasa nowopowstałego gimnazjum

   • 2001/2002
    • Pierwszy raz uczniowie klas III przystępują do sprawdzianu kończącego I etap edukacyjny; ósmoklasiści kończą szkołę podstawową jako ostatni rocznik klas VIII

   • 2004/2005
    • SP 5 otrzymuje  tytuł  „Szkoły z Klasą”.

   • 2004/2005
    • Uroczyste obchody 40-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 5

     ako jedyna szkoła w powiecie, otrzymuje nadany przez Kuratora Oświaty

     Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości

   • 2005/2006
    • Szkoła otrzymuje wyposażenie, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

     – do pracowni komputerowej – 10 nowoczesnych komputerów, laptop, skaner, drukarkę laserową – oraz do internetowego centrum informacji multimedialnej w bibliotece – 4 komputery i urządzenie wielofunkcyjne.
     – nawiązuje współpracę międzynarodową z czeską szkołą w Karwinie – Bezbariérova Základní škola U Lesa.

   • 2008/2009
    • Rozpoczyna projekt współpracy z czeską szkołą w Karwinie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu POWT RCz-RP 2007-2013, pod nazwą Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie

   • 2010
    • Kontynuacja współpracy ze szkołą w Karwinie – realizacja projektu – Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu POWT RCz-RP 2007-2013.

   • 06.03.2012
    • Nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Małgorzata Damek.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim
   • zsp7@wodzislaw-slaski.pl
   • ul. 26 Marca 66, tel. 32 455 37 36
   • ul. Tysiąclecia 25, tel. 32 455 48 30 ul. PCK 1, tel. 32 455 11 15
   • 26 Marca 66 44-300 Wodzisław Śląski Poland
   • Przedszkole - ul. PCK1 Szkoła Podstawowa - kl. 1 - 5 ul. Tysiąclecia 25 Szkoła Podstawowa - kl. 6 - 8 ul. 26 Marca 66
 • Galeria zdjęć

   brak danych