• LOGINY DO WYNIKÓW EGZAMINÓW

    Loginy do wyników egzaminów dotarły waśnie na wasze konta w Librusie. Wyniki na platformie dostępne będą dla Was w dniu jutrzejszym.

    NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

    I ETAP – wybór oddziałów i szkół od 17 maja do 21 czerwca (do godz. 15.00)

    Kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.plwybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

    Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

    Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

    Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

    Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

    Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza itd.

    Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

    Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

    Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

    Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

    Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

    II ETAP – składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru  do dnia 21 czerwca (do godz. 15.00)

    Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

    IIa ETAP – składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowych 

    Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 31 maja i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie (od 1 czerwca do 14 czerwca)

    III ETAP -Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca do 14 lipca (do godz. 15.00)

    Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia zgodne z wpisami na świadectwie. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

    IV ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca

    V ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki od 23 do 30 lipca (do godz. 15.00)

    Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

    2 sierpnia nastąpiogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, także na stronach internetowych szkół.

    Od 3 do 5 sierpnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Oferta nie będzie już taka bogata, gdyż wszystkie popularne szkoły będą zapełnione po pierwszym naborze.

    Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 szkoł ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego

    NIEZBĘDNIK NABOROWY.
    Informacje na temat szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim
   • zsp7@wodzislaw-slaski.pl
   • ul. 26 Marca 66, tel. 32 455 37 36
   • ul. Tysiąclecia 25, tel. 32 455 48 30 ul. PCK 1, tel. 32 455 11 15
   • 26 Marca 66 44-300 Wodzisław Śląski Poland
   • Przedszkole - ul. PCK1 Szkoła Podstawowa - kl. 1 - 5 ul. Tysiąclecia 25 Szkoła Podstawowa - kl. 6 - 8 ul. 26 Marca 66
 • Galeria zdjęć

   brak danych